ประวัติความเป็นมา

ตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2540 ตามพระราชกฤฎีกาแบ่งส่วน
ราชการ กรมตำรวจ กระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ 3)
พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติม พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วน
ราชการ กรมตำรวจ กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2539
กองบังคับการตำรวจนครบาล 3 มีพื้นที่ทั้งสิ้น 562.59 ตารางกิโลเมตร ทิศเหนือติดกับอำเภอ ลำลูกกา จ.ปทุมธานี ทิศใต้ติดกับ อำเภอ บางพลี จ.สมุทรปราการ ทิศตะวันออกติดกับ อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา ทิศตะวันตกติดกับพื้นที่คันนายาว และเขตสะพานสูง ของกรุงเทพมหานคร

.............................................................

ภารกิจรับเสด็จ

กองบังคับการตำรวจนครบาล 3 มีภารกิจ ที่สำคัญ
ที่ได้รับมอบหมาย ถวายอารักขาพระบรมวงศานุวงศ์
รวมทั้งบุคคลสำคัญ ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่ บก.น.3
โดยเฉพาะ ณ ศูนย์กลางอิสลาม (งานเมาลิดกลาง)
ในพื้นที่ สน. ลำหิน โดยได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี
จะมีผู้บังคับบัญชาระดับสูงเดินทางมาเฝ้ารับเสด็จ และ
บก.น.3 โดยผู้บังคับการ รองผู้บังคับการ ข้าราชการ
ตำรวจในพื้น บก.น.3 ปฏิบัติหน้าที่อารักขา


ดูภาพภารกิจ
...............................................................

ประชุมมอบนโยบาย

กองบังคับการตำรวจนครบาล 3 โดย ผบก.น.3
รอง ผบก.น.3,ผกก.ฝอ. ฯผกก.สน.,ผกก.สส. และข้าราชการตำรวจฝ่ายอำนวยการ บก.น.3 ข้าราชการตำรวจสัญญาบัตรทุกสน.ร่วมประชุม
รับมอบนโยบายบริหาราชการ จากผู้บังคับ
บัญชาเมื่อ 7 ต.ค.57 ณ ห้องประชุม
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบังดูภาพทั้งหมด
........................................................

เคารพธงชาติ

กองบังคับการตำรวจนครบาล 3 โดย พ.ต.อ.สมประสงค์ เย็นท้วม รรท.ผบก.น.3
นำข้าราชการตำรวจฝ่ายอำนวยการเคารพ
ธงชาติ กล่าวคำปฏิญาณ ท่องอุดมคติของ
ตำรวจและสวดมนต์เวลา 08.00 น.

 
ดูภาพทั้งหมด
..............................................................

.

ประชุมฝ่ายจราจร

กองบังคับการตำรวจนครบาล 3 จัดประชุมเจ้าหน้าที่ ฝ่ายต่าง ๆ ให้ความรู้ด้านการใช้กฎหมาย ในการปฏิบัติหน้าที่ โดยมี พล.ต.ต.สมประสงค์ เย็นท้วม ผบก.น.3 เป็นประธาน พร้อมด้วย รอง ผบก.,ผกก.สส, ผกก.สน., ผกก.ฝอ.,รอง ผกก.ฝอ., สว.ฝอ เข้าร่วมประชุม ณ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ร่มเกล้า

ดูภาพการประชุม
............................................................

ทดสอบสมรรถภาพ

กองบังคับการตำรวจนครบาล 3 ร่วมกับ กก.สส.บก.
น.3 และ สน.ฉลองกรุง ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย
ตามนโยบาย ของ ตร. ซึ่งมีฐานทดสอบ เช่น วิ่ง
ระยะทาง 5 กิโลเมตร ฐานซิตอัพ ฐานดันพื้น เป็นต้น
ซึ่งปฏิบัติตามช่วงอายุ ณ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ร่มเกล้า เมื่อวันที่ 23 พ.ค.57ดูภาพการทดสอบ
...........................................................

 

 

ลงนามพันธะสัญญา

การประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ และทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ระหว่าง ผบก. และ ผกก. ในสังกัด บก.น.๓ ณ ห้องประชุม บก.น.๓  วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน  ๒๘๘๗

 

 

ดูภาพทั้งหมด
.........................................................

 

 

 

จำนวนผู้เข้าชม :
Http://www.free-counter-plus.com